Skip to content

Áttin

Áttin er samheiti yfir þá starfshætti sem starfsfólk Háteigsskóla hefur þróað til að viðhalda og auka vellíðan og festa góða hegðun í sessi. Nemendum sem líður vel stunda námið af ánægju og haga sér vel. Virðing og samvinna (regla) eru forsendur fyrir vellíðan. Nemanda líður vel, sem veit hvað hann á að gera og hvernig hann á að hegða sér. Ef nem­anda er sýnd virðing með mildum og jákvæðum viðbrögðum við góðri hegðun þá styrkist hann í þeirri hegðun. Hann veit líka að verði honum á í messunni þá er tekið á því af mildi og festu í góðri samvinnu við forráðamenn. Það er samvinnuverkefni skólans og heimilanna að stefna öllum og allri starfsemi í átt að betri líðan og árangri. Áttin er því klár en það er eðli manna, jafnt barna sem fullorðinna, að þurfa sífellt að vera átta sig á sjálfum sér og aðstæðum sínum. Við sýnum fólki virðingu með því að fyrirgefa og gefa nemendum og samstarfsfólki kost á því að sanna sig að nýju; átta sig. Menn sem eru áminntir harkalega, þeir hafa ekki löngun til að átta sig vegna þess að þeim hefur verið sýnd óvirðing. Við viljum að allir átti sig og öllum líði eins vel og kostur er.

Meginstoðir hugmyndarinnar um „áttina“ er sáttmálinn, úrvinnslukerfið, eftirlit með líðan og áhersla á gott starfsumhverfi. Sáttmálinn var upphaflega saminn í samvinnu starfsfólks, nemenda og foreldra og hefur einnig verið haldið við á sama hátt. Úrvinnslukerfið byggir á lögum og reglugerðum en jafnframt á reynslu starfsmanna og skólastjórnenda í anda þeirra grunngilda sem einkunnarorðin segja fyrir um. Það er reglulega fylgst með líðan nemenda og starfsfólks en upplýsingar um viðhorf sótt til foreldra til að reyna að tryggja að hugmyndirnar sem við byggjum skólastarfið á komist í framkvæmd. Stöðugt þarf svo að vera að huga að starfsumhverfinu sem allir lifa og hrærast í.

Sáttmálinn

Sáttmálinn um skólasamfélag Háteigsskóla er í fjórum köflum. Í fyrsta kaflanum er fjallað um almennar forsendur allra, í umgengni og samskiptum. Í öðrum kaflanum eru fimm almennar og skýrar skólareglur. Í þriðja kaflanum eru leiðbeiningar til foreldra. Í fjórða kaflanum eru öryggis­reglur. Sáttmálinn er um skólasamfélagið allt og leggur öllum skyldur á herðar, ekki bara nemendum. Þannig er lagður grundvöllur að hugmyndafræði með tilteknu regluverki þar sem sátt og virðing ríkir á milli þeirra sem tilheyra skólasamfélaginu.

Úrvinnslukerfi

Í handbók foreldra og nemenda er fjallað um úrvinnslu aga- og hegðunarfrávika á einfaldan hátt. Kjarninn í úrvinnsl­unni er meðferð upplýsinga. Skólinn safnar margvíslegum upplýsingum um nemendur. Á hverjum degi eru skráðar upplýsingar um mætingar. Þessar upp­lýsingar eru aðgengilegar foreldrum, um­sjónarkennara og skólastjórnendum nánast samtímis og þær verða til í Mentor. Slakar mætingar, bæði seinkomur og fjarvistir, segja strax að eitthvað sé að sem þarf að skoða nánar. Skólinn bregst við í samræmi við reglur sem skólinn hefur sett og greint er frá í handbókinni undir fyrir­sögninni „Samskipti, agi og umgengni“. Viðbrögðin snúast fyrst og fremst um að kalla foreldra til samstarfs um vandann og ef foreldrar eru ekki tilbúnir til samstarfs verður skólinn að leita til Þjónustumiðstöðvar miðborgar og Hlíða um frekari vinnslu málsins. Beri þessi vinna ekki árangur innan eðlilegra tímamarka er skólastjóri skyldugur að tilkynna málið til Barnaverndar Reykjavíkur í samræmi við lög um grunnskóla.[1]

Skólinn safnar daglega upp­lýsingum um hegðun nemenda í kennslustundum og upplýsingum um hvernig undirbúningi þeirra er háttað fyrir daginn. Þessar upplýsingar eru einnig varðveittar og aðgengilegar fyrir foreldra, umsjónarkennara og skólastjórnendur. Svipuð viðbrögð eru viðhöfð varðandi hegðunarvanda og vanhöld á ástundun og þegar fjallað eru um mætingar.

Skólinn safnar upplýsingum frá almennum starfsmönnum sem þurfa að áminna einstaka nemendur umfram það sem eðlilegt má teljast og er slíkum upplýsingum komið á framfæri við umsjónarkennara. (Sjá einnig Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum, nr. 1040/2011.)

[1] Lög um grunnskóla, nr. 91 12. júní 2008, grein 14.

Eftirlit með líðan

Líðan nemenda er könnuð með tvennum hætti. Með Skólapúlsinum er líðan og viðhorf nemenda í 6. – 10. bekk könnuð allan veturinn, þannig að u.þ.b. ⅕ hluti nemenda svarar könnuninni í hvert sinn. Einföld könnun á líðan nemenda, „líðankönnun skólans“, er svo gerð í lok október ár hvert. Þannig fá nemendur tækifæri til að veita umsjónarkennara og stjórnendum upplýsingar um líðan sína og benda á aðra sem líður illa eða áreita óeðlilega mikið. Eftir margra ára reynslu er líðan­könnunin orðin mælikvarði sem skólinn notar markvisst í eftirliti sínu með líðan nemenda. Báðar kannanir gefa strax upplýsingar um almenna líðan í einstökum hópum og skólanum almennt. Þá er hægt að bregðast við með frekari athugunum til að komast fyrir hvað veldur þeim frávikum sem sýna sig. Kannanirnar eru nafnlausar og segja því ekki hverjum líður illa en hún segir hve mörgum líður illa. Líðankönnun skólans er sterk vísbending um hugsanlegt einelti, en hún gefur nemendum kost á að benda á þá sem þeir telja að búi við vanlíðan. Þær upplýsingar vinnur starfsfólk skólans síðan með.

Auk þessa koma fram vísbendingar um líðan í árlegri könnun til foreldra um viðhorf þeirra til skólans og eins í viðtölum við foreldra.

Eitt af mikilvægum verkefnum kennara og annarra starfsmanna er að fylgjast með líðan nemenda í skólanum en það er ein af skyldum umsjónarkennara.

Starfsumhverfið

Reynt er að skipuleggja starfsumhverfi nemenda þannig að nemendum líði vel í skólanum. Margvíslegir starfshættir stuðla að því að gera nemendur ábyrga, að sýna þeim virðingu og treysta þeim fyrir verkefnum. Traust og virðing eru forsendur að góðri líðan og hegðun. Starfsmenn huga einnig að eigin líðan og starfsumhverfi í samráði við skólastjórnendur, því að meiri líkur eru á að ánægðir starfsmenn séu tillitssamir og skilningsríkir. Starfsmenn fá einnig tækifæri til að koma nafnlausum ábendingum á framfæri um líðan sína og starfsumhverfi í árlegri könnun í skólanum. Hvatning og hrós geta verið lykillinn að góðu starfsumhverfi

Einkunnarorð skólans eru:

VIRÐING – SAMVINNA - VELLÍÐAN

Leiðarstef skólans eru að

- menntun sé hvatning til að sýna áræðni, beita hugviti og að hafa kjark til að framkvæma
- mennta í hlýlegu og skapandi umhverfi þar sem borin er virðing fyrir sérhverjum manni
- allir fái menntun við hæfi og njóti hæfileika sinna
- allir kennarar líti á alla nemendur sem sína nemendur
- efla sjálfstraust með því að hlusta, hvetja og hrósa.