Skip to content

Mat á skólastarfi

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008, 8. kafla er fjallað um mat og eftirlit með gæðum grunnskólastarfs.

Markmið mats og eftirlits með gæðum starfsins er m.a. að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun.  Einnig ber að tryggja að starfsemi skólans sé í samræmi við lög og reglur.  Huga þarf að gæðum náms og skólastarfs og tryggja að réttindi nemenda séu virt.

Sjálfsmat hefur tíðkast í Háteigsskóla frá árinu 1999 en fyrsta sjálfsmatsskýrslan var tekin saman vorið 2006. Í skýrslunni er að finna mat á niðurstöðum staðlaðra kannana ásamt mati á stefnumörkun og áhersluatriðum fyrir hvert ár. Skýrslan er að mestu byggð á reglulegu formlegu innra mati á skólanum en í henni er einnig formlegt ytra mat.

Meginuppistaðan í innra mati skólans eru fjórar formlegar kannanir og starf í umbótahópum:

  • Könnun á líðan nemenda í 2. til 3. bekk, 4. til 7. bekk og 8. til 10. bekk. Hvert aldursbil hefur sérstakt könnunar­blað. Könnunin er gerð í lok október ár hvert og er nafnlaus. Kennarar vinna úr könnuninni og athuga vís­bendingar í sínum bekkjum. Þeir eru síðan ábyrgir fyrir fyrstu viðbrögðum. Þeir skila niðurstöðum sínum til deildarstjóra sem tekur upplýsingar saman fyrir alla bekki. Meginniðurstöður eru kynntar á kennarafundi, á fundi með stjórn foreldrafélags og skólaráðs. Meginniðurstöður eru einnig birtar á heimasíðu skólans. Niðurstöður einstakra hópa og einstaklinga eru teknar fyrir í nemendaverndar­ráði. Ef grunur um einelti vaknar við þessa athugun fer áætlun um einelti í gang sem náms- og starfsráðgjafi stýrir. Sjá eineltisáætlun.
  • Skólapúlsinn. Skólapúlsinn er könnun hjá nemendum í 6. – 10. bekk á virkni þeirra, líðan, skóla- og bekkjaranda, sjá http://skolapulsinn.is. Nemendahópnum er skipt í 5 úrtakshópa með um 40 börnum í hverjum hóp, þar sem kynja- og aldursblöndun er jöfn. Í lok vetrar eru því allir nemendur búnir að svara könnuninni. Nemendur svara um 60 spurningum í nafnlausri könnun á netinu og er reynt að velja dag í miðjum mánuði þannig að utanaðkomandi viðburðir hafi sem minnst áhrif á svör þeirra. Í byrjun næsta mánaðar fær skólinn sendar niðurstöður og getur borið þær saman við aðra skóla, milli árganga og kynja og einnig skoðað breytingar í skólanum frá einum tíma til annars. Niðurstöður eru kynntar á kennarafundi, í skólaráði og með stjórn foreldrafélagsins.
  • Könnun á viðhorfi foreldra er gerð á vegum Skólapúlsins á hverju ári. Spurningar eru staðlaðar frá ári til árs og lagðar fyrir úrtak foreldra hvers skóla, en hver skóli getur líka lagt til spurningar þar að auki. Könnunin er nafnlaus. Niðurstöður eru kynntar á kennarafundi, í skólaráði og með stjórn foreldrafélagsins. Skólastjóri ber ábyrgð á því að unnið sé með athugasemdir sem bæta starfið í skólanum. Gætt er trúnaðar um viðkvæmar athugasemdir sem oft koma fram í könnuninni. Skólastjóri ber ábyrgð á að koma sérstöku hrósi á framfæri til einstakra starfsmanna.
  • Könnun á viðhorfi og líðan starfsmanna fer fram á hverju ári á vegum Skóla- og frístundasviðs. Meginniðurstöður eru kynntar á kennarafundi, á starfsmannafundi, í skólaráði og með stjórn foreldrafélagsins. Skólastjóri ber ábyrgð á því að unnið sé með athugasemdir sem bætt geta viðhorf og líðan starfsmanna.

Sveitarfélög sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs.  Þau skulu jafnframt fylgja eftir að það mat leiði til umbóta í skólastarfi ef þess þarf. Árið 2009 gerði Menntasvið Reykjavíkurborgar heildarmat á Háteigsskóla. Niðurstöður má lesa hér.

Menntamálaráðuneytið annast greiningu og miðlun upplýsinga um skólahald í grunnskólum.  Það stendur einnig fyrir samræmdu námsmati í grunnskólum í 4., 7. og 9. bekk.